Käy kauppaa mobiilisti, Forex & Osakkeet

FXGM

Free Mobile App

Lataa sovelluksemme

Säännöt

Liity meihin

 

FXGM (www.fxgm.com) on Depaho Ltd., :n rekisteröity markkinointinimi. Depaho Ltd. toimii Euroopan Unionin Rahoitusvälineiden markkinoiden direktiivin (MiFID) mukaisesti.

MiFID tarjoaa yhdenmukaistetun sääntely-ympäristön sijoituspalveluille Euroopan talousalueella (ETA). Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin päätavoitteena on tehostaa talouden avoimmuutta, lisätä kilpailua ja tarjota kuluttajansuojaa sijoituspalveluissa.
 

 

LISENSSIT

 


Cyprus Securities and Exchange Commission (Kyproksen arvopaperimarkkinavalvojien komissio eli CySEC)

Lisenssinumero 161/11
Depaho Ltd. on valtuutettu ja säännelty Kyproksen sijoituspalveluyrityksenä (Cyprus Investment Firms, CIF) ja rekisteröity Cyprus Securities and Exchange Commission in CySEC:in eli Kyproksen arvopaperimarkkinavalvojien komission (www.cysec.gov.cy) alaisuuteen, lisenssinumerolla 161/11, vuoden 2007 Sijoituspalvelut ja -toimet ja säännellyt markkinat -lain (Laki 144(I)/2007) nojalla. CySEC on riippumaton julkinen valvontaviranomainen, joka on vastuussa sijoituspalvelumarkkinoiden valvonnasta ja siirtokelpoisista arvopapereista Kyproksen tasavallassa.

CySEC perustettiin Kyproksen arvopaperimarkkinavalvojien komitean (julkisuyhteisö) lain 5 §:n mukaisesti julkiseksi oikeushenkilöksi. CySEC:in toimintaa säännellään Kyproksen arvopaperipaperimarkkinavalvojien komitean ja muiden liittyvien asioiden (L73 (I)/2009) rakennetta, velvollisuuksia, valtuuksia, järjestelyä koskevilla säädöksillä. Voit tutustua Lisenssiimme napsauttamalla tästä.

Lain 144 (I)/2007 mukaisesti Depaho Ltd. on Sijoittajien korvausrahaston (Investor Compensation Fund, IFC) jäsen. IFC perustettiin lain 144(I)/2007 59 §:n 1 ja 2 momentin nojalla, joissa säädetään sijoituspalvelujen tarjoamisesta, sijoitustoiminnan harjoittamisesta, säänneltyjen markkinoiden toiminnasta ja muista asiaan liittyvistä seikoista (jäljempänä ”Laki”) sijoittajien korvausrahastoksi Kyproksen sijoituspalveluyrityksille (CIF), muille kuin luottolaitoksille. Sen toimivaltuuksia ja tehtäviä säännellään CySEC:in lain ja direktiivin 144-2007-15 säännöksillä sijoituspalveluyrityksen sijoittajien korvausrahaston toiminnan jatkamisesta ja toiminnasta (jäljempänä ”Direktiivi").

ICF:n tarkoituksena on varmistaa katettujen asiakkaiden korvausvaatimukset ICF:n jäseniä kohtaan maksamalla korvauksia, mikäli vaaditut edellytykset täyttyvät. Kaikki ICF:n jäsenen ei-ammattimaisten sijoittajien vaateet ICF:n vastuulla olevaa jäsentä kohtaan voidaan korvata, jos ne liittyvät katetun jäsenen tarjoamiin palveluihin. Lue lisää
 
Financial Sector Conduct Authority (Etelä-Afrikka)

FSP:n lupanumero 47709
Depaho Ltd. on myös valtuutettu toimimaan Rahoituspalvelujentarjoajana (FSP) Etelä-Afrikan Rahoituspalveluviranomaisen eli Financial Sector Conduct Authority, FSCA (www.fsca.co.za), toimesta, FSCA.n toimiluvalla numero 47709.


FSCA on itsenäinen instituutio, joka on perustettu lakisääteisesti valvomaan yleisen edun vuoksi Etelä-Afrikan pankkialaan kuulumattomien rahoituspalveluiden toimintaa. FSCA on sitoutunut edistämään ja ylläpitämään terveitä taloudellisia investointeja Etelä-Afrikan alueella. FSCA valvoo pankkialaan kuulumatonta rahoituspalvelualaa, mukaan lukien esimerkiksi eläkesäätiöt, lyhyt- ja pitkäaikaiset vakuutukset, yritykset, hautajaisvakuutukset, yhteissijoitusjärjestöt (investiontiyhtiöt ja osakemarkkinat), rahoitusneuvojat ja -välittäjät, ja se ylläpitää kyseisten luvan saaneiden yritysten rekisteriä.
 
FSCA ylläpitää vahvaa ja tehokasta läsnäoloa säännöstelyalalla niin Etelä-Afrikassa kuin kansainvälisesti, ja tekee läheistä yhteistyötä muiden afrikkalaisten kumppaniensa kanssa luodakseen vankan säännöstelyperustan. Lue lisää

 


REKISTERÖITYMISET
 

Depaho Ltd. toimii korkeiden rahoitusstandardien mukaisesti ja on valtuutettu tarjoamaan rajat ylittäviä palveluitaan EU:n jäsenvaltioihin sekä Etelä-Afrikkaan, Sveitsiin ja Ukrainaan. Depaho Ltd. on useiden viranomaisten rekisteröimä. Alla on luettelo muutamista viranomaisista, joiden yhteyteen Depaho Ltd. on rekisteröity. Huomaa, ettei luettelo ole täydellinen.
 
 

 


Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Rekisteröitymisnumero 3567
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB, Italia) on Italian rahoituspalvelumarkkinoiden valvontaviranomainen. Sen tavoitteena on suojata sijoittajia, sekä markkinoiden tehokkuus, avoimuus ja kehitys. CONSOB säännöstelee sijoituspalvelujen ja sijoitustoimintojen tarjoamista ja käyttäytymistä, joka välittäjien ja rahoituspalvelujen myyjien on ylläpidettävä sijoittajien kanssa asioimisessa, periaatteissa ja kriteereissä, jotka liittyvät organisaatioihin “Organismo per la tenuta dell&rsquo, Allbo dei promotori finanziari” ja “Organismo dei consulenti finanziari”. Lue lisää

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Rekisteröitymisnumero 3321
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, Espanja) on virasto, joka vastaa Espanjan osakemarkkinoiden valvonnasta ja tarkastamisesta, sekä kaikkien näiden markkinoiden osanottajien toiminnasta. Sen luotiin Arvopaperimarkkinalain pohjalta, joka käynnisti Espanjan rahoitusjärjestelmän osalla syvälliset muutokset. CNMV:n tarkoituksena on varmistaa Espanjan markkinoiden avoimuus ja asianmukainen hinnanmuodostus sekä sijoittajien suojaaminen. CNMV edistää tarvittavien tietojen paljastamista näiden päämäärien saavuttamiseksi kaikilla sen käytettävissä olevilla keinoilla. Lue lisää

Finansinspektionen (FI)
Finansinspektionen eli FI (Ruotsi) on organisaatio, joka valvoo ja analysoi rahoitusmarkkinoiden kehitystä ja arvioi yksittäisten yritysten taloudellisen terveyden. FI valvoo säännösten, määräysten ja muiden asetusten noudattamista, tarjoaa Ruotsin sisäpiirilain mukaista valvontaa ja tutkii epäiltyjä rikoksia ja osakekurssien manipulointia.

FI laatii säännöksiä ja ohjeita arvioidakseen, tarvitseeko olemassa olevaa lainsäädäntöä muuttaa. Se myöntää luvat yrityksille, jotka haluavat tarjota rahoituspalveluja, suunnittelee rahoitustoiminnan sääntöjä ja määräyksiä sekä valvoo näitä sääntöjä ja riskien arvioinnin suorittamista.

FI vastaa myös siitä, että yritykset ilmoittavat täydelliset ja selkeät tiedot kuluttajille ja huolehtivat, että tällaisten tietojen rutiinit toimivat tyydyttävästi. Lue lisää

Finanssivalvonta (FIN-FSA)
Finanssivalvonta eli Financial Supervisory Authority (FIN-FSA, Suomi), on Suomen sijoitus- ja vakuutusalaa valvova viranomainen. Sen valvonnan alaisuuteen kuuluvat niin pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt, sekä muut vakuutusalan toimijat, sijoitusyhtiöt, rahoitusyhtiöt sekä Helsingin pörssi.

FIN-FSA:n tavoitteena on mahdollistaa luottolaitosten, vakuutus- ja eläkeyhtiöiden ja muiden valvonnanalaisten tahojen tasapainoinen toiminta vakailla rahoitusmarkkinoilla. FIN-FSA’s tavoitteena on myös suojella vakuutettujen oikeuksia ja lisätä yleisön luottamusta rahoitusmarkkinoiden toimintaa kohtaan.

Lisäksi FIN-FSA on vastuussa rahoitusmarkkinoiden hyvien tapojen noudattamisesta ja yleistä markkinatietoutta koskevan tiedon jakamisesta. Kyseiset tavoitteet ja velvollisuudet sisältyvät Finanssivalvontaa koskevaan lakiin. Lue lisää
Komisja Nadzaru Finansowego (KNF)
Komisja Nadzaru Finansowego eli KNF (Puola) on valtion hallintoviranomainen, joka vastaa Puolan rahoitusmarkkinoiden valtiollisesta valvonnasta. KNF harjoittaa muun muassa rahoitusmarkkinoiden valvontaa, mukaan lukien pankkivalvonta, pääomamarkkinoiden valvontaa, finanssiryhmittymien lisävalvontaa ja sähköisen rahan liikkeellelaskijoiden valvontaa. KNF-toimiston tehtävänä on varmistaa rahoitusmarkkinoiden vakaus ja turvallinen kehitys. KNF-toimisto on riipumaton elin, jonka tehtävänä on rajoittaa valvottavien yritysten toiminnan liiallista riskiä, parantaa rahoitusmarkkinoiden avoimmuutta ja auttaa markkinoita parantamaan asemaansa Euroopassa. Lue lisää
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Rekisteröitymisnumero 130520
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eli BaFin (Saksa) on Saksan markkinoiden integroitu valvontaviranomainen.

Sen tehtävänä on valvoa luottolaitoksia, rahoituspalvelujen tarjoajia, varainhoitoyhtiöitä, vakuutusyhtiöitä, eläkerahastoja (valvottavia yksiköitä) ja arvopaperikauppaa.

BaFin näkee itsensä tulevaisuuteen suuntautuvana, riskeihin orientoituneena valvontaviranomaisena. Se toimii päättäväisesti ja järkevästi edesauttaen Saksan rahoitusjärjestelmän moitteetonta toimintaa, sekä vakautta ja koskemattomuutta eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla, siten täyttäen lakisääteisen tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Lue lisää


Finanstilsynet (Norja)

Rekisteröitymisnumero FT00080174
Finanstilsynet on Norjan Finanssivalvontaelin. Se toimii Norjan lainsäädännön ja kansainvälisten normien pohjalta itsenäisenä valtion virastona ja vastaa yritysten ja markkinoiden varainhoidon sääntelystä ja valvonnasta. Sen tavoitteena on edistää taloudellista vakautta ja hallittuja markkinaolosuhteita sekä herättää luottamusta siihen, että rahoitussopimuksia kunnioitetaan ja palvelut toteutetaan suunnitellulla tavalla.

Finanstilsynet säätelee ja valvoo rahoitusmarkkinoiden lisäksi pankkeja, rahoitusyhtiöitä, kiinnitysluottoyhtiöitä, vakuutusyhtiöitä, eläkerahastoja, sijoituspalveluyrityksiä ja arvopaperisäätiöitä.

Sen lähtökohtana on, että kaikilla edellä mainituilla valvottavilla tahoilla on oltava kilpailuedellytykset, jotka vastaavat muiden ETA-maiden instituutioiden tarjoamia palveluja. Lue lisää

 

Rekisteröitynyt myös seuraavien tahojen kanssa:
 
AFM Autoriteit Financiële Markten (Alankomaat)
FMA  Financial Market Authority (Itävalta)
FSA Finanstilsynet (Tanska)
MFSA Malta Financial Services Authority (Malta)
Finantsinspektsioon (Viro)
Narodna banka Slovenska (Slovakian tasavalta)
ASF  Autoritatea De Supraveghere Financiara (Romania)
Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Banque de France (ACPR) (Ranska)
 
Tärkeä huomautus: Depaho Ltd. Ei tarjoa palveluita Yhdysvaltojen Kanadan, Belgian ja Iranin alueille.

Pahoittelemme, mutta emme voi tällä hetkellä palvella tämän maan asiakkaita.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

CFD: t ovat monimutkaisia ​​tuotteita, ja niissä on suuri riski menettää rahaa nopeasti vipuvaikutuksen vuoksi. 88 % henkilöasiakas sijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa CFD: llä tämän palveluntarjoajan kanssa. Sinun tulee harkita ymmärrätkö miten CFD: t toimivat ja onko sinulla varaa ottaa suuri riski jossa voit menettää rahasi.