Käy kauppaa mobiilisti, Forex & Osakkeet

FXGM

Free Mobile App

Lataa sovelluksemme

Sanasto

Liity meihin

A

Account (tili)

Kaikki transaktiot kirjattuina.

Account Balance (tilin saldo)

Rahan määrä tilillä.

Appreciation (arvonnousu)

Valuutan arvon sanotaan nousevan, kun sen hinta nousee markkinoiden kysyntää vastaavaksi; omaisuuserän arvon nousu.

Arbitrage (arbitraasi)

Käytäntö, jossa eri markkinoiden välisiä hintaeroja käytetään hyväksi ostamalla tai myymällä instrumentti ja asettamalla samanaikaisesti rinnakkaisilla markkinoilla saman suuruinen tai vastakkainen positio pienten hintaerojen hyödyntämiseksi.

Ask, Offer (pyyntö, tarjous)

Hinta tai kurssi, jolla myyjä on valmis myymään.

Aussie

Australian dollari.

ASK Price/ASK-hinta eli hintapyyntö

Rahoitusinstrumentin ostohinta

Abusive Trading / Kaupankäynnin väärinkäyttö

Mikä tahansa seuraavista toimista, muttei kuitenkaan niihin rajoittuen: ennen taloustietojen julkaisua suoritettu ”osto stop” tai ”myynti stop” -tilaus, arbitraasi eli keinottelu, manipulaatio, viivästyskauppa, palvelinviiveen hyväksikäyttö, hinnan manipulointi, aikamanipulointi, kauppaetujen metsästys, nopeamman/hitaamman syötön yhdistäminen, alustan tarjoaman kauppojen peruutustoiminnon hyväksikäyttö tai käyttö ennen Yrityksen kirjallisesti ennakkoon antamaa suostumusta, joka koskee kaikkia Yrityksen järjestelmiin ja/tai Alustaan ja/tai Asiakkaan Kauppatiliin tekoälyanalyysiä soveltavia ohjelmistoja.

Access Code/Käyttäjätunnukset

Käyttäjänimi ja salasana, jotka Yritys antaa Asiakkaalle Yrityksen Alustan käyttöä varten

B

Back Office

Taloudellisten transaktioiden suorittamiseen liittyvät osastot ja prosessit (eli kauppojen kirjallinen vahvistus ja tilitys, tietojen kirjaaminen).

Balance of Payments (maksutase)

Valtion kirjatut saatavat muun maailman kanssa käydyistä transaktioista tietyn ajanjakson aikana. Näihin kuuluvat tavarat, palvelut ja pääomavirrat.

Balance of Trade (kauppatase)

Maan viennin arvo miinus sen tuonti.

Bar Chart (pylväskaavio)

Neljästä merkittävästä kohdasta muodostuva kaavio: ylin ja alin hinta, jotka muodostavat pystysuoran palkin, avaushinta, joka merkitään pienellä vaakasuoralla viivalla palkin vasemmalle puolelle, ja päätöshinta, joka merkitään pienellä vaakasuoralla viivalla palkin oikealle puolelle.

Basis Point (peruspiste, piste)

Yksikkö, joka on yhtä kuin 1/100 prosenttiyksikköä.

Bear

Sijoittaja, joka uskoo, että hinnat/markkinat tulevat laskemaan.

Bear Market (Bear-markkinat)

Markkinat, joille tunnusomaista on pitkään jatkunut hintojen lasku ja laajalle levinnyt pessimismi.

BID (tarjous)

Hinta, jolla ostaja on valmis ostamaan; hinta, johon valuuttaa tarjotaan.

Big Figure

Diilerien ilmaus, jolla viitataan vaihtokurssin muutamaan ensimmäiseen numeroon. (Normaalit markkinoiden heilahtelut harvoin aiheuttavat muutoksia näihin numeroihin, ja tämän vuoksi ne jätetään pois diilerien noteerauksista, etenkin kiireisinä kaupankäyntiaikoina. Esimerkiksi USD/YEN kurssi saattaa olla 107,30/107,35, mutta se noteerattaisiin suullisesti ilman sen kolmea ensimmäistä numeroa, eli "30/35".)

Bonds (joukkovelkakirjat)

Joukkovelkakirjat ovat markkinakelpoisia instrumentteja (velka-arvopapereita), jotka lainansaaja laskee liikkeeseen saadakseen pääomaa. Niille maksetaan joko kiinteää tai vaihtuvaa korkoa, joka tunnetaan myös kuponkina. Kun korot laskevat, joukkovelkakirjojen hinnat nousevat ja päin vastoin.

Bretton Woods Agreement of 1944 (Bretton Woods -sopimus vuodelta 1944)

Sopimus, jolla merkittävimmille valuutoille sovittiin kiinteät vaihtokurssit, joka tarjosi keskuspankeille mahdollisuuden interventioon valuuttamarkkinoilla, ja jolla kullan hinta sidottiin 35 Yhdysvaltain dollariin unssilta. Bretton Woods -sopimus oli voimassa vuoteen 1971, jolloin presidentti Nixon kumosi sopimuksen ja perusti merkittävimmille valuutoille kelluvat valuuttakurssit..

Broker (meklari)

Henkilö tai yritys, joka toimii välittäjänä tuoden ostajat ja myyjät yhteen, yleensä maksua tai palkkiota vastaan. Diileri sitä vastoin sijoittaa pääomaa ja asettuu jommallekummalle puolelle positiota toivoen ansaitsevansa spreadiä (voitto) sulkemalla position myöhemmässä kaupassa toisen osapuolen kanssa.

Buba

Bundesbank, Saksan keskuspankki.

Bull

Sijoittaja, joka uskoo, että hinnat/markkinat tulevat nousemaan.

Balance/Saldo

Asiakkaan Kauppatilillä PROfit-alustalla milloin tahansa suoritetun viimeisen tapahtuman jälkeen oleva summa: talletukset miinus nostot plus toteutunut voitto ja tappio

BID Price/BID-hinta eli tarjoushinta

Rahoitusinstrumentin myyntihinta

Base Currency/Pohjavaluutta

Valuuttaparin ensimmäinen valuutta

Business Day/Arkipäivä

Muut päivät kuin lauantai tai sunnuntai, tai 25. joulukuuta tai 1. tammikuuta tai muu Sivustolla ilmoitettava paikallinen tai kansainvälinen juhlapäivä

C

Cable (kaapeli)

Kaupankäyntislangia. Kaapelilla viitataan Ison-Britannian punnan hintaan ja GBD/USD-vaihtokurssiin (termi sai alkunsa siitä, että alun perin, 1800-luvun puoliväliltä alkaen, kurssi lähetettiin transatlanttisen kaapelin välityksellä).

Candlestick Chart (kynttiläkaavio)

Kaavio, joka kertoo päivän kaupankäynnin vaihteluvälin sekä avaus- ja päätöshinnat. Jos avaushinta on korkeampi kuin päätöshinta, avaus- ja päätöshintojen välinen suorakaide on tummennettu. Jos päätöshinta on korkeampi kuin avaushinta, samainen kaavion osa ei ole tummennettu.

Capital Markets (pääomamarkkinat)

Markkinat keskipitkän tai pitkän aikavälin, yleensä yli vuoden, sijoituksille. (Nämä markkinakelpoiset instrumentit ovat ”rahamarkkinoiden” instrumentteja kansainvälisempiä, ts. valtion joukkolainat ja euro-obligaatiot.)

Central Bank (keskuspankki)

Hallituksen alainen tai osittain hallituksen alainen järjestö, joka hallitsee maan rahapolitiikkaa ja painaa maan valuuttaa. (Esimerkiksi Yhdysvaltain keskuspankki on Federal Reserve, muita ovat mm. EKB, BOE, BOJ.)

Chartist (kaavioanalyytikko)

Henkilö, joka käyttää kaavioita ja diagrammeja ja tulkitsee historiallisia tietoja löytääkseen trendejä ja ennustaakseen tulevaisuuden kehitystä. Kutsutaan myös tekniseksi analyytikoksi.

Clearing (selvitys)

Kauppojen selvittämisen prosessi.

Closed Position (suljettu positio)

Ulkomaan valuuttojen määräiset erät, joita ei enää ole. (Prosessina position sulkeminen tarkoittaa tietyn valuuttamäärän myymistä tai ostamista vastaavan avoimen position määrän kattamiseksi. Tämä tasoittaa position.)

Commission (välityspalkkio)

Meklarin veloittama palkkio suoritetusta kaupasta.

Confirmation (vahvistus)

Liiketapahtuman osapuolien vaihtama asiakirja, joka vahvistaa liiketapahtuman ehdot.

Contract (sopimus)

Kaupankäynnin perusyksikkö.

Counter Party (vastapuoli)

Osallistuja, joko pankki tai asiakas, jonka kanssa rahoitustransaktio tehdään.

Cross Rate (ristikkäiskurssi)

Kahden valuutan välinen vaihtokurssi. (Ristikkäiskurssin sanotaan olevan ei-standardi siinä maassa, jossa valuuttapari noteerataan. Esimerkiksi GBP/CHF-noteerausta pidettäisiin Yhdysvalloissa ristikkäiskurssina, kun taas Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Sveitsissä se olisi yksi kaupankäynnin päävaluuttapareista.)

Currency (valuutta)

Mikä tahansa valtion tai keskuspankin liikkeeseen laskeman rahan muoto, jota käytetään laillisena maksuvälineenä ja kaupankäynnin perustana.

Currency Pair (valuuttapari)

Kaksi valuuttaa, jotka muodostavat valuutanvaihtokurssin (esimerkiksi EUR/USD).

Currency Risk (valuuttariski)

Vaihtokurssien epäsuotuisista muutoksista aiheutuva tappioriski.

Contract for Differences” (CFDs)/Hinnanerosopimus (CFD)

Tarkoittaa FOREXin, osakkeitten, indeksien, hyödykkeitten, kryptovaluuttojen, ja muiden Yrityksen tarjoamien ja kaupan kohteena olevien Rahoitusinstrumenttien Hinnanerosopimusta

Client Trading Account” or “Account/Asiakkaan Kauppatili tai ”Tili”

Asiakkaan Kauppatili tai ”Tili”

D

Day Trading (päiväkauppa)

Saman position/positioiden avaaminen ja sulkeminen saman kaupankäyntipäivän aikana.

Dealer (diileri)

Henkilö tai yritys, joka tekee transaktioita omaan lukuunsa toimien vastapuolena. Toimeksiantajat asettuvat jommallekummalle puolelle positiota toivoen ansaitsevansa spreadiä (voitto) sulkemalla position myöhemmässä kaupassa toisen osapuolen kanssa. Meklari puolestaan on henkilö tai yritys, joka toimii välittäjänä tuoden ostajat ja myyjät yhteen maksua tai palkkiota vastaan.

Deficit (tilivaje)

Kauppataseen tai maksutaseen alijäämä.

Delivery (toimitus)

Tosiasiallinen toimitus, jossa osapuolet siirtävät kaupankäynnin kohteena olleet valuutat yhden hallusta toiselle.

Deposit (talletus)

Rahan lainaksianto tai lainaksiotto. Korko, jolla rahaa otetaan/annetaan lainaksi, tunnetaan talletuskorkona. Talletustodistukset (CD:t) ovat myös markkinakelpoisia instrumentteja.

Depreciation (arvonalennus)

Markkinavoimien johdosta tapahtuva valuutan arvonalennus.

Derivative (johdannainen)

Sopimus, jonka arvo muuttuu suhteessa siihen liittyvän tai sen kohde-etuutena olevan arvopaperin, futuurin tai muun fyysisen instrumentin hinnan muutoksiin. Johdannaisinstrumenteista yleisin on optio.

Devaluation (devalvointi)

Valuutan arvon tarkoituksellinen laskeminen, normaalisti virallisella ilmoituksella.

E

ECB - European Central Bank (EKB – Euroopan keskuspankki)

Euroopan talous- ja rahaliiton keskuspankki.

Economic Indicator (taloudellinen indikaattori)

Valtion tai valtiosta riippumattoman laitoksen julkaisema talouskasvuun ja vakauteen liittyvä tilasto, kuten bruttokansantuote (BKT), työllisyysaste, kauppataseen alijäämä, teollinen tuotanto ja kaupan varastot.

EMU - European Monetary Union (Euroopan talous- ja rahaliitto)

EMU:n päätavoitteena oli perustaa yhteinen eurooppalainen valuutta, euro, jonka tuli virallisesti korvata EU:n jäsenmaiden kansalliset valuutat vuonna 2002. Euron käyttöönoton siirtymävaihe käynnistettiin 1. tammikuuta 1999. Eurosta tuli pankkitoiminnassa käytetty valuutta, ja niin paperilla tehtävät rahoitustransaktiot kuin valuuttakauppakin suoritettiin nyt euroina. Siirtymävaihe kesti kolme vuotta, minkä jälkeen eurosetelit ja -kolikot laskettiin liikkeelle. 1. heinäkuuta 2002 eteenpäin euro on ollut ainoa laillinen valuutta EMU:n jäsenvaltioissa, ja jäsenmaiden kansalliset valuutat ovat lakanneet olemasta. EMU:n nykyiset jäsenet ovat Saksa, Ranska, Belgia, Luxemburg, Itävalta, Suomi, Irlanti, Alankomaat, Italia, Espanja ja Portugali.

End of Day (Mark-to-Market)

Kaupankäyjät voivat kirjata positionsa kahdella tapaa: jaksottaen tai markkinahintaan arvostaen. Jaksotusjärjestelmässä rahavirrat kirjataan silloin, kun ne tapahtuvat. Näin ollen voitot tai tappiot näkyvät vasta silloin, kun ne realisoidaan. Mark-to-market-menetelmässä kaupankäyjän kirjat arvostetaan kunkin työpäivän päättyessä käyttämällä markkinoiden päätöskurssia tai uudelleenarvostuskurssia. Mahdolliset voitot tai tappiot kirjataan ja kaupankäyjä aloittaa seuraavana päivänä nettopositiolla.

Euro

Euroopan talous- ja rahaliiton (EMU) valuutta, joka korvasi Euroopan valuuttayksikön (ECU).

Execution Date (toteuttamispäivä)

Päivä, jona kauppa tehdään.

Equity/Pääoma

Avoimet Positiot, jotka on liitetty Saldoon ja Vaihtuvaan Voittoon/Tappioon seuraavan kaavan mukaisesti: Saldo + Voitto - Tappio. Kyseessä ovat siis Asiakkaan tilillä olevat varat, joista vähennetään Avointen Positioitten nykyinen tappio ja joihin lisätään Avointen Positioitten nykyinen voitto

Exchange Traded Fund (ETF)

An Exchange Traded Fund (ETF) is an investment fund that trades on a stock exchange as a single security. It is designed to track an underlying asset type such as Equities, Indices or Commodities

F

Fed - Federal Reserve

Yhdysvaltain keskuspankki.

Fixed Exchange Rate, Representative Rate (kiinteä vaihtokurssi, edustava kurssi)

Rahaviranomaisten yhdelle tai useammalle valuutalle asettama virallinen vaihtokurssi. Käytännössä kiinteätkin vaihtokurssit vaihtelevat vaihtelualueen ala- ja yläosien välillä johtaen interventioon.

Flat, Square, Balanced (tasainen, tasapainotettu)

Jos et tee pitkää etkä lyhyttä kauppaa, olet tasainen. Sijoittajan kirjat ovat tasaiset, jos hänellä ei ole positioita tai kaikki positiot ovat toisensa poissulkevia.

FOMC - Federal Open Market Committee (Yhdysvaltain avomarkkinakomitea)

Yhdysvaltain keskuspankin raha-asiain komitea.

Forex - Foreign Exchange (valuuttamarkkinat)

Samanaikainen yhden valuutan ostaminen ja toisen myyminen kahden osapuolen välisillä OTC-markkinoilla. Useimmat tärkeimmistä valuutoista noteerataan suhteessa Yhdysvaltain dollariin.

Forward (termiini)

Valuuttatermiinisopimukselle tietylle päivämäärälle tulevaisuudessa ennalta määritetty valuuttakurssi, joka perustuu kyseisten kahden valuutan välisiin korkoeroihin.

Forward Points (termiinipisteet)

Pipsit, jotka joko lisätään senhetkiseen vaihtokurssiin tai vähennetään siitä termiinin hinnan laskemiseksi.

FRA - Forward Rate Agreements (korkotermiini)

Korkotermiinit ovat transaktioita, jotka tarjoavat mahdollisuuden lainata sovitulla korolla tiettynä ajanjaksona tulevaisuudessa.

Front Office

Front Office yleensä käsittää kaupankäyntiyksikön ja muut tärkeät liiketoimet.

Fundamental Analysis (fundamentaalinen analyysi)

Taloudellisten ja poliittisten tietojen analyysi, jonka tavoitteena on rahoitusmarkkinoiden tulevan kehityksen määrittäminen.

Futures Contract (futuurisopimus)

Sitoumus ostaa tai myydä hyödyke tai instrumentti määrättyyn hintaan tulevaisuudessa. Pääasiallinen ero futuurin ja termiinin välillä on se, että futuureilla käydään tyypillisesti kauppaa pörssissä (pörssilistatut sopimukset, ETC), kun taas termiinien katsotaan olevan kahden osapuolen välisiä ns. Over the Counter (OTC) -sopimuksia. OTC-sopimus on mikä tahansa sopimus, jolla EI käydä kauppaa pörssissä.

Financial Instruments

The CFD Contracts available for trading and other derivative contracts

Free Margin (rahoitusinstrumentit)

Varat, joita ei käytetä Avoimen Position takeena, lasketaan seuraavasti: Pääoma - käytetty Marginaali

The Floating Profit/Loss/Vaihtuva Voitto/Tappio

Avointen Positioitten kaupan kohteena olevien valuuttojen, sopimusten tai osakkeitten, pääomaindeksien, arvometallien tai muitten hyödykkeitten nykyisiin hintoihin perustuva ei-toteutunut voitto/tappio

G

G5

Viiden johtavan teollisuusvaltion ryhmä: Yhdysvallat, Saksa, Japani, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta.

G7

Seitsemän johtavan teollisuusvaltion ryhmä: Yhdysvallat, Saksa, Japani, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Kanada ja Italia.

GDP - Gross Domestic Product (BKT – Bruttokansantuote)

Maan fyysisten rajojen sisällä tuotetun tuotannon, tulojen ja menojen kokonaisarvo.

GNP - Gross National Product (BKTL – Bruttokansantulo)

Bruttokansantuote plus ulkomailla tehdystä työstä tai sijoituksista saadut tulot.

GTC - Good-Till-Cancelled (Good ’til Cancelled -toimeksianto)

Diilerille annettu toimeksianto ostaa tai myydä kiinteällä hinnalla. GTC-toimeksianto on voimassa kunnes se toteutetaan tai peruutetaan.

H

Hedge (suoja)

Positio tai positioiden yhdistelmä, joka vähentää ensisijaiseen position liittyvää riskiä.

High/Low (ylin/alin)

Yleensä kohde-etuuden ylin kaupankäyntihinta ja alin kaupankäyntihinta kuluvana kaupankäyntipäivänä.

I

IMF - International Monetary Fund (Kansainvälinen valuuttarahasto)

IMF on kansainvälinen järjestö, johon kuuluu 184 jäsenmaata. Se perustettiin edistämään kansainvälistä valuuttayhteistyötä, vaihtokurssien vakautta ja järjestelmällisiä valuuttajärjestelyjä, tukemaan talouskasvua ja korkeaa työllisyystasoa, ja tarjoamaan tilapäistä rahoitustukea valtioille maksutaseiden muuttamisen helpottamiseksi.

Inflation (inflaatio)

Talouden tilanne, jossa kulutushyödykkeiden hinta nousee, mikä heikentää ostovoimaa.

Initial Margin (alkumarginaali)

Position avaamiseen tarvittava alkuperäinen vakuusvaatimus tulevan suorituksen takaamiseksi.

Interbank Rates (pankkien väliset hinnat)

Suurten kansainvälisten pankkien toisille suurille kansainvälisille pankeille tarjoamat valuuttojen hinnat.

Intervention (interventio)

Keskuspankin toimi, jolla se vaikuttaa valuuttansa arvoon markkinoihin puuttumalla (yhteisinterventio tarkoittaa useamman keskuspankin toimia vaihtokurssien kontrolloimiseksi).

IRS - Interest Rate Swaps (koronvaihtosopimukset)

Kahden maksuvirroiltaan erilaisen velkasitoumuksen vaihto (yleensä tämä transaktio perustuu kahden rinnakkaisen lainan vaihtoon, joista toinen on kiinteä- ja toinen vaihtuvakorkoinen).

Inactive Trading Account/Käyttämätön Kauppatili

Kaikki Asiakkaan Kauppatilit, joilla Asiakas ei ole avannut positiota ja/tai sulkenut positiota ja/tai pitänyt Avointa Positiota kolmen (3) viimeisen kuukauden aikana

Initial Margin/Alkumarginaali

Maksu, joka suoritetaan CFD:n solmimista varten, lukuun ottamatta välitysmaksua, kaupankäyntikuluja tai muita tapahtumaan liittyviä maksuja

J

K

Kiwi

Uuden-Seelannin valuutta, Uuden-Seelannin dollari, tunnetaan epävirallisesti nimellä ”kiwi”.

L

Leading Indicators (johtavat indikaattorit)

Taloudelliset muuttujat, joiden katsotaan ennustavan tulevaisuuden taloudellista vilkkautta (esim. työttömyys, kuluttajahintaindeksi, tuottajahintaindeksi, vähittäismyynti, henkilökohtainen tulo, prime-korko, diskonttikorko ja Federal Funds -tavoitekorko).

Leverage (vipu)

Transaktiossa käytetyn summan suhde vaadittuun arvopaperitalletukseen (jota kutsutaan myös marginaaliksi).

Libor - London InterBank Offered Rate

Lontoon pankkien välinen korko. Suuret kansainväliset pankit käyttävät Libor-korkoa lainatessaan toisilta pankeilta.

Limit Order (rajahintatoimeksianto)

Toimeksianto, johon liittyy enimmäishinta, joka halutaan maksaa, tai vähimmäishinta, joka halutaan saada (esimerkiksi jos valuuttaparin USD/YEN tämänhetkinen hinta on 117,00/05, niin rajatoimeksiannon hinta Yhdysvaltain dollarin ostamiselle olisi alle 102, eli 116,50).

Liquidation (likvidointi)

Olemassa olevan position kattaminen vastakkaisella transaktiolla.

Liquidity (likviditeetti)

Markkinoiden kyky ottaa vastaan suuria kauppoja ilman suuria vaikutuksia hintatasoon.

Long (pitkä)

Positio, jossa instrumenttia ostetaan enemmän kuin sitä myydään: markkinahintojen nousu merkitsee arvonnousua.

Long Position (pitkä positio)

Positio, jonka arvo nousee, jos markkinahinnat nousevat (kun parin perusvaluuttaa ostetaan, position sanotaan olevan pitkä).

Loonie

Kanadan 1 dollarin kolikko (jota kutsutaan usein Loonieksi) on kullanvärinen, pronssilla päällystetty yhden dollarin kolikko.

Lot (toimeksiannon koko)

Yksikkö, joka mittaa sijoituksen määrän (sijoituksen arvo annetaan aina kokonaislukuna toimeksiantoja).

Accordion item title

Some content here ..

Liquidity Provider/Likviditeetin tarjoaja

Kolmas osapuoli, joka takaa tai tarjoaa Kauppoja varten tarvittavan rahoituksen ja tarjoaa tietylle omaisuudelle markkinat

M

Margin (marginaali)

Maksu, joka suoritetaan CFD:n avoinna pitämistä varten, lukuun ottamatta välitysmaksua, kaupankäyntikuluja tai muita tapahtumaan liittyviä maksuja

Market Maker (markkinatakaaja)

Diileri, joka antaa säännöllisesti sekä osto- että myyntinoteerauksia ja on valmis luomaan kaksipuoliset markkinat mille tahansa rahoitusinstrumentille.

Market Order (markkinatoimeksianto)

Toimeksianto ostaa/myydä parhaaseen mahdolliseen hintaan, kun toimeksianto saavuttaa markkinat.

Money Markets (rahamarkkinat)

Rahamarkkinoilla viitataan lyhytaikaisiin (alle vuoden) sijoituksiin, joihin osallistuvat pankit ja muut rahoituslaitokset. Esimerkkejä ovat talletukset, talletustodistukset, takaisinostosopimukset, yön yli indeksiswapit ja yritystodistukset. Lyhytaikaiset sijoitukset ovat turvallisia ja erittäin likvidejä.

Money Supply (rahavaranto)

Rahavarantoluvut, erityisesti M1, olivat taannoin tärkein rahastomarkkinoilla seurattu julkaisu, sillä Yhdysvaltain keskuspankki asetti 1980-luvun alkupuolella M1:lle suoria kasvutavoitteita. Rahavarantoon keskittymisestä luovuttiin kuitenkin jo pitkän aikaa sitten. Rahavarantoa valvotaan markkinoilla edelleenkin, mutta raha-aggregaateista nykyään suositaan M2:ta. Retorisessa mielessä Yhdysvaltain keskuspankki asettaa edelleen tavoitteita sekä M2:lle että M3:lle, mutta näiden tavoitteiden merkitys poliittisessa päätöksenteossa on vähäinen. Jos Yhdysvaltain keskuspankki ei yllä tavoitteeseensa, on todennäköisempää, että se muuttaa tavoitettaan kuin politiikkaansa. Vuonna 2000 Yhdysvaltain keskuspankki lopulta luopui näistä tavoitteista kokonaan, ja samalla tämä aikansa tähtijulkaisu menetti loputkin merkityksestään.

MPC - Monetary Policy Committee (Rahapolitiikan komitea)

Rahapoliittisista päätöksistä vastaava keskuspankin komitea.

Margin Close-Out Protection/Marginaalin eliminoinnin suoja

Yksityisasiakkaan kaikkien avointen positioitten sulkeminen, kun Asiakkaan Kauppatilin ja siihen liittyvien avointen CFD:iden ei-toteutuneitten nettovoittojen määrä on alle puolet alkumarginaalin suojasta kaikkien kyseisten avointen CFD:iden kohdalla

The Margin Level/Marginaalitaso

Tilillä olevien varojen ja Marginaalin suhde, joka ilmaistaan prosentteina: (Pääoma/Vaadittu Marginaali) x 100 %

N

Negative Balance Protection/Suoja negatiiviselta saldolta

Yksityisasiakkaan kokonaisvelkojen raja kaikkien CFD-kauppatiliin liittyvien CFD:iden osalla, CFD-tarjoajan varat kyseisen kauppatilin kohdalla. Toisin sanoen, Asiakas ei menetä enempää kuin CFD:ihin sijoittamansa kokonaissumman, eikä Asiakas joudu maksamaan enempää tappiota tai lisäämään varoja jo Kauppatilillään olevaan saldoon

O

OCO - One Cancels the Other (Yksi peruu toisen -toimeksianto)

Yksi peruu toisen -toimeksianto, jossa kaksi toimeksiantoa on linkitetty niin, että yhden toteuttaminen peruuttaa toisen automaattisesti.

Open order (avoin toimeksianto)

Toimeksianto, joka toteutetaan, kun markkinat saavuttavat määrätyn hinnan. Liittyy normaalisti Good ’til Cancelled -toimeksiantoihin.

Open Position (avoin positio)

Aktiivinen kauppa ja sitä vastaavat realisoitumattomat voitot ja tappiot, joita ei ole katettu vastaavalla tai vastakkaisella kaupalla.

Options (optiot)

Sopimus, jonka mukaan haltijalla on optio ostaa/myydä tietty arvopaperi tiettyyn hintaan tietyn ajan sisällä. (Optioita on kahdentyyppisiä – osto (call) ja myynti (put). Osto-optiolla tarkoitetaan oikeutta ostaa, kun taas myyntioptiolla tarkoitetaan oikeutta myydä. Myynti- ja osto-optioita voi myydä tai ostaa.)

Order (toimeksianto)

The request for the Transaction execution

Overnight Position (yön yli -positio)

Kauppa, joka pysyy auki seuraavaan kaupankäyntipäivään asti.

P

Points, Pips (piste, pip)

Termi, jota valuuttamarkkinoilla käytetään kuvaamaan pienintä vaiheittaista liikettä, jonka valuuttakurssi voi tehdä. (Kontekstista riippuen, normaalisti yksi peruspiste, eli 0,0001 valuuttapareille EUR/USD, GBD/USD ja USD/CHF ja 0,01 valuuttaparille USD/JPY)

Position (positio)

Positio on näkemys kaupankäynnistä, jota ilmaistaan joko ostamalla tai myymällä. Sillä voidaan viitata valuutan määrään, jonka sijoittaja joko omistaa tai on velkaa.

Premium (preemio)

Valuuttamarkkinoilla preemiolla tarkoitetaan spot-hintaan lisättyjen pisteiden määrää, jolla määritetään termiinin tai futuurin hinta.

Profit/Loss (P&L) (voitto/tappio)

Varsinainen ”realisoitunut” voitto tai tappio, joka syntyy kaupankäynnin kohteena olevista suljetuista positioista, plus teoreettinen ”realisoitumaton” markkinahintaan arvostettu voitto tai tappio.

Pending Order/Vireillä oleva Tilaus

Osto stopin, Myynti stopin, ostorajan tai myyntirajan Tilaus

Profit Platform/Voittoalusta

Yrityksen operoima ja ylläpitämä sähköinen järjestelmä, johon kuuluvat kauppa-alusta, tietokone, laitteet, ohjelmisto, tietokannat, tietoliikennelaitteistot, ohjelmat ja tekniset välineet, joiden avulla Asiakas kykenee käymään kauppaa Rahoitusinstrumenteillä Kauppatilinsä kautta

Q

Quote (noteeraus)

Ohjeellinen markkinahinta; ilmaisee arvopaperin kullakin hetkellä korkeimman saatavilla olevan tarjoushinnan ja/tai alimman saatavilla olevan pyyntöhinnan.

R

Rally (ralli)

Hinnan toipuminen laskukauden jälkeen.

Range (vaihteluväli)

Tietyn kaupankäyntipäivän aikana kirjattu futuurin suurimman ja pienimmän arvon välinen ero.

Rate (kurssi)

Yhden valuutan hinta suhteessa toiseen.

Repo - Re-purchase (takaisinosto)

Tämän tyyppinen kaupankäynti tapahtuu lyhytaikaisilla rahamarkkinoilla, ja se käsittää instrumentin myynnin ja sen takaisinoston määrättynä päivänä ja aikana.

Resistance (resistanssi)

Teknisessä analyysissä käytetty termi, joka ilmaisee tietyn hintatason, jonka yli kurssi ei tunnu menevän. Kun hinta jää kyseisestä pisteestä toistumiseen, muodostuu kuvio, joka voidaan tavallisesti esittää suorana viivana.

Risk Management (riskienhallinta)

Sijoittajat käyttävät rahoitusanalyysiä ja kaupankäyntitekniikoita suojautuakseen riskiltä.

Roll-Over (uusiminen)

Prosessi, jossa kaupan suorittamista siirretään eteenpäin toiselle arvopäivälle (prosessin hinta perustuu kyseessä olevien kahden valuutan välisiin korkoeroihin).

S

Settlement (tilitys)

Transaktion toteuttamisen jälkeinen rahoitusinstrumenttien vastikkeiden vaihtamisen prosessi. (Valuuttakauppojen tilitykseen voi liittyä, mutta ei välttämättä, tosiasiallinen yhden valuutan fyysinen vaihto toiseen.)

Short (shortti, lyhyt)

Shorttauksella, eli lyhyeksi myynnillä, tarkoitetaan sitä, että instrumentti myydään omistamatta sitä. Lyhyttä positiota pidetään toivoen, että instrumentin hinta laskee, eli se voidaan ostaa tulevaisuudessa takaisin tehden voittoa.

Short Position (lyhyt positio)

Sijoituspositio, joka hyötyy markkinahinnan laskusta (kun parin perusvaluuttaa myydään, position sanotaan olevan lyhyt).

Spot

Transaktio, joka tapahtuu välittömästi, ja jonka varat vaihtavat omistajaa yleensä kahden päivän kuluessa kaupan tekemisestä.

Spot Price (spot-hinta)

Senhetkinen markkinahinta (spot-transaktioiden tilitys tapahtuu yleensä kahden pankkipäivän kuluessa).

Spread (spread, spredi)

Myynti- (tarjous) ja ostohintojen (pyyntö) välinen ero. Tätä käytetään markkinalikviditeetin mittana (kapeampi spred tarkoittaa yleensä korkeaa likviditeettiä).

Stop Loss Order (stop loss -toimeksianto)

Toimeksianto ostaa/myydä sovittuun hintaan (kyseessä voi olla myös ennalta järjestetty stop-toimeksianto, jolloin avoin positio likvidoidaan automaattisesti, kun määrätty hinta saavutetaan tai ohitetaan).

Support Levels (tukitasot)

Teknisessä analyysissä käytetty tekniikka, joka ilmaisee tietyn hintakaton ja pohjahinnan, joissa vaihtokurssi korjautuu automaattisesti (resistanssin vastakohta).

Swap (vaihtosopimus)

Valuutanvaihtosopimuksella tarkoitetaan tietyn valuutan myyntiä ja samanaikaista, saman määräistä ostoa termiinivaihtokurssilla.

T

Tekninen analyysi

Pyrkimys ennustaa hintoja analysoimalla markkinatietoja, kuten historiallista hintakehitystä ja keskiarvoja, määriä tai avoimia positioita.

Tick

Hinnan pienin mahdollinen muutos ylös- tai alaspäin.

Tomorrow Next (Tom/Next)

Valuutan samanaikainen osto ja myynti toimitettavaksi seuraavaan päivänä.

Two Way Price (kaksisuuntainen hinta)

Valuuttatransaktio noteerataan sekä osto- että myyntihinnassa.

Take Profit Order/Voittotilaus

Kaikki Vireillä olevat Tilaukset, jotka liittyvät Avoimeen Positioon tai muuhun vireillä olevaan Tilaukseen, jotta Positio voidaan sulkea voitolla

Transaction/Tapahtuma

Kaikki Asiakkaan Kauppatilillä suoritetut tapahtumat, mukaan lukien muttei niihin rajoittuen: Talletus, Kotiutus, Avoimet Kaupat, Suljetut Kaupat, Siirto Asiakkaan tai muun valtuutetun edustajan muiden Tilien välillä

U

US Prime Rate (Yhdysvaltain prime-korko)

Korko, jolla Yhdysvaltain pankit lainaavat tärkeimmille yritysasiakkailleen.

Underlying Asset/Kohdeomaisuuserä

Rahoitusinstrumentti (kuten osake, futuuri, hyödyke, valuutta, indeksi), johon johdannaisen arvo perustuu

Underlying Market/Kohdemarkkinat

Markkinat, joilla CFD:n Kohdeomaisuuserää kaupataan

V

Value Date (arvopäivä)

Päivä, jona rahoitustransaktion vastapuolet sopivat täyttävänsä velvoitteensa, eli suorittavansa maksut. Spot-valuuttakauppojen kyseessä ollessa arvopäivä on normaalisti 2 pankkipäivää eteenpäin (tunnetaan myös eräpäivänä).

Volatility (volatiliteetti)

Tilastollinen mittaluku, joka kuvaa markkinoiden tai arvopaperin hintakehitystä ajan mittaan, ja joka lasketaan standardipoikkeaman avulla (korkeaan volatiliteettiin liittyy suuri riski).

Volume (volyymi)

Niiden arvopaperien määrä tai arvo, joilla on käyty kauppaa tiettynä ajanjaksona.

W

X

Y

Z

Pahoittelemme, mutta emme voi tällä hetkellä palvella tämän maan asiakkaita.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

CFD: t ovat monimutkaisia ​​tuotteita, ja niissä on suuri riski menettää rahaa nopeasti vipuvaikutuksen vuoksi. 88 % henkilöasiakas sijoittajien tileistä menettää rahaa käydessään kauppaa CFD: llä tämän palveluntarjoajan kanssa. Sinun tulee harkita ymmärrätkö miten CFD: t toimivat ja onko sinulla varaa ottaa suuri riski jossa voit menettää rahasi.